Скачать PDF файл.

Формула / Реферат

Өнертабыс құрылғысы тамақ өндірісіне және емдік-профилактикалық салаларда шырғанақ майын өндіруде қолдануға болады.
Техникалық нәтиже - ұсақтау және престеу процестерін бір жабдықта қарастыру арқылы шырғанақ дәнінен экстракция және химиялық әдістерді қолданбай, механикалық жолмен табиғи құнды сапасын сақтай отырып май бөлу процесін қарқындату, операцияаралық тасымалдау шығындары мен еңбек күшін және пайдаланудың маңыздылығын жоғарлатылу келесі түрде шешіледі.
Шырғанақ дәнінен майды бөліп алуға арналған шнекті пресс цилиндрлі тұрқы дан, оған бекітілген ұсақтау механизміндегі ұсақтағыш тісті білікшелерден және білікшелерді тазалайтын қозғалатын, қозғалмайтын қырғыштардан тұрады. Престеу бөлмешігі престеуші шнектен, қысымды реттеу механизміндегі бекіту сомынынан, бұралудан қорғайтын фиксаторлы штифтерден және май шығатын конус тәрізді тор, конусты төлкеден, диафрагмалық сомыннан, сонымен қатар шанақтан тұрады.

Текст

Смотреть все

(51) 11 1/06 (2009.01) АЗАСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ДЛЕТ МИНИСТРЛГ ЗИЯТКЕРЛК МЕНШК ЫЫ КОМИТЕТ НЕРТАБЫСА ИННОВАЦИЯЛЫ ПАТЕНТ СИПАТТАМАСЫ Техникалы нтиже - сатау жне престеу процестерн бр жабдыта арастыру арылы шырана дннен экстракция жне химиялы дстерд олданбай, механикалы жолмен табии нды сапасын сатай отырып май блу процесн арындату,операцияаралы тасымалдау шыындары мен ебек кшн жне пайдалануды маыздылыын жоарлатылу келес трде шешлед. Шырана дннен майды блп алуа арналан шнект пресс цилиндрл тры дан, оан бектлген сатау механизмндег сатаыш тст блкшелерден жне блкшелерд тазалайтын озалатын, озалмайтын ырыштардан трады. Престеу блмешг престеуш шнектен, ысымды реттеу механизмндег бекту сомынынан, бралудан орайтын фиксаторлы штифтерден жне май шыатын конус трзд тор, конусты тлкеден,диафрагмалы сомыннан, сонымен атар шанатан трады.(72) Какимов Мухтарбек Муханлы Тохтаров Жайы Хамитлы Паримбеков Зайтхан Анарбеклы Касенов Амиржан Леонидлы Жолжаксина Аяулым Даулетханызы Орынбеков Думан Рымгалилы(73) Какимов Мухтарбек Муханлы Тохтаров Жайы Хамитлы(56) В.Д. Елхина, А.А.Журин, Л.П. Проничкина,М.К.Богачев. Оборудование предприятий общественного питания Том 1 Механическое оборудование. - М. Экономика, 1987. стр. 437 - 441(54) ШЫРАНА ДННЕН МАЙДЫ БЛП АЛУА АРНАЛАН ШНЕКТ ПРЕСС(57) нертабыс рылысы тама ндрсне жне емдк-профилактикалы салаларда шырана майын ндруде олдануа болады. нертабыс рылысы тама ндрсне жне емдк-профилактикалы салаларда шырана майын ндруде олдануа болады. Шырынсыыш Нутрифастер Опти - Фреш(фирма-США). Бл шырынсыыш тот баспайтын болаттан жасалан конус трзд трыдан, жетектен, конусты шнектен,цилиндр трзд шана жне бекту сомынынан трады. нм цилиндр трзд шанатан престеуш блмешкке берлед. Престеу блмешгнде ысым престеуш шнект сырты диаметрн жне адамыны нмн жрс баыты бойынша сатылай кшрею нтижеснде туындап,престеу блмешгн астыы жаынан жасалан тесктен шырын шыады да, астауша арылы астына ойылан ыдыса йылады. Белгл шырынсыышты кемшлктер престелетн ккнс жне жемс-жидект алдын-ала сатау немесе тазалау механизмдермен жабдыталмаандытан осымша операцияларды атарылуы шн ебек кш жмсалуын ажет етед. МСЗ -40 маркалы шырынсыыш (В.Д. Елхина,А.А. Журин, Л.П. Проничкина, М.К. Богачев. Оборудование предприятий общественного питания. Том 1 Механическое оборудование. - М. Экономика, 1987. с. 437-441). Бл пресс сынылып отыран нертабысты техникалы шешмдерн арастыранда,рылымыны нерлым жаындыы жаынан арастырылып алынды жне тпнса ретнде сынылады. Бл пресс жмысшы блмешктен, саа, конусты шнектен,жктемел шанатан жне теск диаметрлер 2 2,5 3 мм болатын конус трзд ауыспалы торлардан трады. Ауыспалы торлар тот баспайтын болаттан жасалан. Жмысшы блмешк конус трзд жасалан. Блмешкт шк бетнде торды бектетн ткбрышты шыыы лмектер бар. Блмешкт нм тиелетн жктемес цилиндрл быр трнде жасалынып жне оан шана кигзлген. Блмешкт тменг жаында ауыспалы тор бойыны зындыы бойынша блнген шырын аатын астаушасы бар. Блмешкт шыар аузында нмн бойындаы шырынны блнуне ажетт ысым тудыратын диафрагмалы бранда ойылан. арастырылан прест негзг кемшлктер жабдыта сатау механизмн арастырылмауынан нм шндег капиллярлы сйык фазаны блнуне ткелей ысым тудыру ммкндг болмаандытан нмнен блнетн шырын нмдлгн жетклксздг жне ажетт уат шыыныны кп жмсалуы. Осыан байланысты, алдыа ойылан масат сатау жне престеу процестерн бр жабдыта арастыру арылы шырана дннен экстракция жне химиялы дстерд олданбай, механикалы жолмен табии нды сапасын сатай отырып май блу процесн арындату,операцияаралы тасымалдау шыындары мен ебек кшн жне пайдалануды маыздылыын жоарлату. Техникалы нтижен алдыа ойылан масаттарды ескере отырып, келес трде шешемз жмысшы блмешктен,конусты шнектен,жктемел шана осымша сатау механизммен жабдыталды. сатау механизм тст блкшелерден жне блкшелерд тазалайтын ырыштардан трады. Шырана днне ысым престеуш шнект сырты диаметрн нмн жрс баыты бойынша сатылай кшрею нтижеснде туындайды. Май блнетн тор тесктер белгл бр диаметрмен, ттас конус трзд жасалынып бекту сомыны арылы трыа бектлген. Шырана дннен майды блнуне ажетт ысым диафрагмалы сомын негзнде реттелп отырады. Фиг. 1 шырана дннен майды блп алуа арналан шнект прест имасы кескнделген(жалпы крнс). Шырана дннен майды блп алуа арналан шнект пресс (фиг. 1) цилиндрл трымен 1, оан бектлген сатау механизмндег сатаыш тст блкшелерден 2, 3 жне блкшелерд тазалайтын ырыштар 11, 12 орнатылан. Престеу блмешг престеуш шнектен 4,ысымды реттеу механизмндег бекту сомынынан 6, бралудан орайтын фиксаторлы штифтерден 9, 10 жне май шыатын конус трзд тор 5, конусты тлкеден 7,диафрагмалы сомыннан 8, сонымен атар шанатан 13 трады. Пресс келес трде жмыс стейд Шырана дн шанатан 13 сатау механизмне берлп, сатау механизмндег тст блкшелермен 2,3 саталынып жне блкшелерд тазалайтын ырыштармен 11, 12 тазалана отырып престеуш блмешкке берлед. ысым шырана днне престеуш шнект 4 сырты диаметрн нмн жрс баыты бойынша сатылай кшрею нтижеснде туындайды да, конус трзд тор 5 тесктер арылы май блнед. Шырана дннен майды блнуне ажетт ысым диафрагмалы сомын 8 негзнде реттелед. Ойластырылан прест рылымына сатау механизмн кргзу нтижеснде, шырана днн рамындаы са май кеуектерн бза отырып, май блнун жасартамыз жне престеуш блмешкте шырана днн сатауа кететн уаыт млшерн ысарту сернен жабдыты нмдлг артады,престеуге кететн ысым млшерн тмендету сернен электр энергиясын тимд пайдалануа ол жеткзлед. НЕРТАБЫСТЫ ФОРМУЛАСЫ Шнект пресс,цилиндрл трыдан,престеуш шнектен,май шыатын конус трзд тордан, ысымды реттейтн механизмнен ралып, осыан осымша былайша ерекшеленед,сатаыш тст блкшелермен ырыштары бар сатау механизммен жабдыталады.

МПК / Метки

МПК: C11B 1/06

Метки: шнековый, семян, разделения, масла, пресс, облепихи

Код ссылки

<a href="http://kzpatents.com/3-ip25083-shnekovyjj-press-dlya-razdeleniya-masla-iz-semyan-oblepihi.html" rel="bookmark" title="База патентов Казахстана">Шнековый пресс для разделения масла из семян облепихи</a>

Похожие патенты