Қайталанған миокард инфаркты науқастарының аспиринге төзімділіктегі антиагреганттық терапия тәсілін жетілдіру

Номер инновационного патента: 20657

Опубликовано: 15.01.2009

Авторы: Қаражанова Людмила Құсайынқызы, Жукушева ШолпанТұрғанбайқызы

Скачать PDF файл.

Формула / Реферат

Өнер табыс медицинаға, оның ішінде кардиологияға қатысты және қайталанған миокард инфаркты мен метаболикалық синдромды артериалды гипертониясы бар аспиринрезис-тенттілікті науқастарға пайдалануы мүмкін.
Осы тәсіл клиникалық және амбулаторлы жағдайда қайталанған миокард инфаркты бар 16 науқастарға тағайындалған.
Қайталанған миокард инфаркты мен метаболикалық синдромды артериалды гипертониясы бар аспиринрезистенттілікті науқастарға, гемостаз жүйесінің тамыры-тромбоцитарлы звеносындағы бұзылыстары айқындалғанда, мынадай ем үлгісі тағайындалды: төмен мөлшердегі аспирин фонындағы гепаринді алып тастағанда 5 күннен кейін 2 апта бойына тәулігіне 1 рет 75 мг плавикс, одан кейінгі 2 аптада 2 дражеден тәулігіне 3 рет флогэнзим + кардиомагнил 75 мг/тәулігіне тағайындалды. Емдеу ұзақтығы 6 ай. Әр 1 ай сайын гемостаз және метаболиктер көрсеткіштері қайталап анықталып отырды.
Тәсілдің (беретін) мүмкіндігі: Қайталанған миокард инфаркты мен метаболикалық синдромды артериалды гипертониясындағы патогенездік механизмдердің тиімді коррекциясын қамтамасыз ете отырып, пациенттердің аспиринтөзім-ділігін(резистенттілігін) жоя отырып қайталанып госпитализациялау және асқыну қаупін төмендетеді.

Текст

Смотреть все

(51) 61 Р 9/00 (2006.01) А 61 К 31/00 (2006.01) АЗАСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ДЛЕТ МИНИСТРЛГ ЗИЯТКЕРЛК МЕНШК ЫЫ КОМИТЕТ НЕРТАБЫСА ИННОВАЦИЯЛЫ ПАТЕНТ СИПАТТАМАСЫ Осы тсл клиникалы жне амбулаторлы жадайда айталанан миокард инфаркты бар 16 науастара таайындалан. айталанан миокард инфаркты мен метаболикалы синдромды артериалды гипертониясы бар аспиринрезистенттлкт науастара,гемостаз жйесн тамырытромбоцитарлы звеносындаы бзылыстары айындаланда, мынадай ем лгс таайындалды тмен млшердег аспирин фонындаы гепаринд алып тастаанда 5 кннен кейн 2 апта бойына тулгне 1 рет 75 мг плавикс, одан кейнг 2 аптада 2 дражеден тулгне 3 рет флогэнзимкардиомагнил 75 мг/тулгне таайындалды. Емдеу затыы 6 ай. р 1 ай сайын гемостаз жне метаболиктер крсеткштер айталап аныталып отырды. Тслд (беретн) ммкндг айталанан миокард инфаркты мен метаболикалы синдромды артериалды гипертониясындаы патогенездк механизмдерд тимд коррекциясын амтамасыз ете отырып,пациенттерд аспиринтзмдлгн(резистенттлгн) жоя отырып айталанып госпитализациялау жне асыну аупн тмендетед.(72) Жукушева Шолпан Транбайызы аражанова Людмила сайынызы(73) азастан Республикасы денсаулы сатау министрлгн Семей мемлекеттк медициналы академиясы Республикалы мемлекеттк азыналы кспорны(54) АЙТАЛАНАН МИОКАРД ИНФАРКТЫ НАУАСТАРЫНЫ АСПИРИНГЕ ТЗМДЛКТЕГ АНТИАГРЕГАНТТЫ ТЕРАПИЯ ТСЛ(57) нер табыс медицинаа, оны шнде кардиологияа атысты жне айталанан миокард инфаркты мен метаболикалы синдромды артериалды гипертониясы бар аспиринрезистенттлкт науастара пайдалануы ммкн. 20657 нер табыс медицинаа, оны шнде кардиологияа атысты. Миокард инфаркты (МИ) клиникалы кардиологиядаы анарлым жилг жне болжау ауптлг едур боландытан,брден-бр шешуд керек ылатын келел мселен бр. Осы замандаы МИ-ны стандартты антитромбозды терапиясы 5-7 кнг фракционарлы емес немесе тмен молекулярлы гепаринд жне ацетилсалицил ышылын осады (А Т Со. Со -,,(резистенттлкт) пайда болуы наукастарда МИн айталануыны алдын алуды амтамасыз етпейд (Баркаган З.С., Котовщикова Е.Ф. Тиенопиридиновые антиагрегаты в комплексной терапии и профилактике тромбозов и тромбофилий //Патол. кровообращения и кардиохирургии, 2001, 1,с.89-93). Аспиринтзмдлк тромбоциттерд (ТЦ) ареактивтлгмен (реакция туызу аблетн жоалуы), ТЦ гликопротеин рецепторларыны сезгштгн бзылуымен, вазоконстрикторлы проагрегантты сер тудыратын лейкотриендер жне липопериоксидация нмдерн жоарлауымен тсндрлед. Осыан байланысты антиагрегантты терапияны йлесмд тслн здестру маызды мселе болып табылады. тнм сипаттамасына сйкес нертабысты масаты айталанан миокард инфаркты науастарыны аспиринге тзмдлктег антиаграгантты терапия тслн жетлдру болып табылады,йткен ол гемостаз жйесн крсеткштерн, липидтерд алмасуын жне клиникалы талдау ортындыларыны (айталап госпитальдау, ерте постинфаркты стенокардия,ыра бзылуы жне аневризма дамуы болан жо) жасаруына ммкндк беред. айталанан МИ метаболикалы синдромды науастарыны аспиринтзмдлк(резистенттлк) кездерндег антитромбозды терапияны жетлдру шн жаа емдеу лглерн жасау максат болды. Осыан орай МИ науастарыны жаа тсл терапиясы плавикст (клопидогрель)-аденозинд рецепторларыны антагонистер топтарына жататын, ТЦ белсендлгн селективт жне АДФ-т айталанбас байланысын кедерглейтн препарат жйел энзимд терапия препараты флогэнзимд 75 мг кардиомагнилд осады. айталанан МИ метаболикалы синдромды науастарыны антитромбозды терапиясын жетлдру масатымен бз келес емдеу лгсн жасады тмен млшердег аспирин фонындаы гепаринд алып тастаанда 5 кннен кейн 2 апта бойына тулгне 1 рет 75 мг плавикс, одан кейнг 2 аптада 2 дражеден тулгне 3 рет флогэнзимкардиомагнил 75 мг/тулгне таайындалды. Емдеу затыы 3 ай. Науастарды клиникалы сипаттамасы Баылауда барлыы айталанан МИ бар 26 науас болды, оны шнде жоарыдаы тсл 16 науаса олданса, стандартты антитромбозды терапия ЖИА-ны адекватты ауырлыы мен трлерне, жасы мен жынысына карай айталанан МИ-мен ауыратын 10 науас рады. Науастарды орта жасы 531,5 жасты райды. 20 ер адам, 6 йел адамдар. айталанан р ошаты алдыы-перде МИ 20 науаса ойылса, 6 науаста айталанан р ошаты арты абыралы МИ. Метаболикалы синдромды артериалды гипертония 26 науаста. 2 трдег антты диабет 10 науаста, глюкозаны кабылдау аблетн бзылуы 16 науаста белгл болды. Гиперлипидемия 18 науаста, висцералды семздк 16 науаста орын алан (салматы индекс 26 кг/ м 2). Науастарды барлыы Семей аласыны Жедел Жрдем Медициналы Ауруханасыны мамандандырылан кардиология блмнде стационарлы ем алан. 1-кесте Метаболикалы синдромды айталанан р ошаты МИ ауыратын науастарды сипаттамасы Крсеткш Ерлер саны йелдер саны Орта жас р ошаты алдыы-пердел МИ р ошаты арты абыралы МИ Метаболикалы синдромды артериалды гипертония 2 типт антты диабет Глюкозаа толеранттыты бзылуы Гиперлипидемия Висцералды семздк МИ ауыратын науастарды тобы Плавикспен брге Дстрл терапия флогэнзим ж/е аспирин абылдаан топ (10) абылдаан топ (16) 11 9 5 1 511,2 55,51,6 13 7 3 3 16 10 5 5 10 6 11 7 9 7 Науастарды клиника-гемостазиологиялы динамикасын зерттегенде,оны шнде тромбоциттерд универсальд индуцирленген(УИА),плазмалы-коагуляциялы жйен крсеткштер антитромбин (АТ),белсенд парциалды тромбопластин уаыты (БПТУ), 2 20657 протромбин уаыты (ПУ), еритн фибрин-мономерл комплекс (ЕФМК), фибринолиз уаытын жне липидт спектрд крсеткштерн анытау о нтижел емн белглер болып табылады. Алынан емн ортындысы 2- кестеде берлген. Бастапыда гемостаз жйесн зерттеу нтижеснде келес бзылыстар аныталды УИА-ны гиперагрегациясы 1-топта 15, 2-топта 14 раса ЕФМК-ны дегей барлы топтарда жоарылаан 1-топта 7,75 сек., 2-топта 8,3 сек. Сонымен атар АТнаты трде (31-кетопта, 27,5-ке 2 топта) тмендеген. Плавикс, флогензим жне аспирин абылдаан 1-топтаы науастарда 4 жне 12 аптадан кейн тромбоциттерд агрегациялы белсендлг 25-ке тмендеп, ЕФМК 44,5-ке азайып, фибринолиз згеру 25, АТ -25-ке жоарылаан. 2-топтагы науастарда УИА тмендеу 15,ЕФМК 22,5-ке азайып,фибринолиз згерс 18,АТ жалпы холестерин 7,1-7,2 ммоль/л-ге жне триглицеридтер 2,32-2,55 ммоль/л-ге, тмен тыыздыты липопротеидтер (ТТЛП) 3,67-4,2 ммоль/л-ге жоарылап, жоарыда крсетлген емдеу ткзунен кейн липидтер алмасуы тмендеу барлы топтарда, бра маызды тмендеу 1-топта байалан. Плавикст флогэнзим жне аспирин комбинациясы процесснде гемостаз жйесн негзг крсеткштерн аны жасаруы 4 жне 12 аптадан кейн байалады. Баылау тобында браз о динамика, дегенмен ЕФМК дегей едур жоары,АТ жне фибринолиз крсеткштер айтарлытай згерссз алып отыр. Негзг жне баылау топтарыны клиникалы орытындысыны талдауы негзг топта баылау топпен салыстыранда ерте айталанан инфарктен кейнг стенокардия 23,75-ке, ыра бзылуы 20-ке,айталап госпитализациялау азаюы 43,75-ке,аневризманы дамуы 3,75-ке тмендеген. 3-кесте Метаболикалы синдромды айталанан р ошаты МИ науастарды клиникалы нтижелерн талдауы Асынулар Плавикс, флогэнзим,Дстрл ем абылдаан кардиомагнил абылдаан топ топ (п 10)(п 16) айталап госпитальдау жилг 1(50) Ерте инфарктен кейнг стенокардия 1 Мысалы, Науас К., 46 жаста, ЖЖМА-ны кардиология блмнде 3.03.2006 ж-дан 28.03.2006 ж-а дейн ЖИА. Миокардт сол арыншасыны алдыы, алдыы-перде, жрек шы жне жатау абыраларындаы айталанан р ошаты инфаркт. Пост инфаркты кардиосклероз(2002). ЖЖА. ФК(НА). Артериалды гипертониядр. те жоары ауп факторлары фонында, метаболикалы синдром. антты диабет 2 тр, орташа ауырлыта, субкомпенсация.дрежел семру диагнозымен емделген. Тскендег шаымы тс артындаы ысып ауырсынуды толынды трде 1 саата созылып сол иыа берлу, нитраттардан аса кп кмек болмаан, сл кш тскендег ентк, жалпы лсздк. Анамнезнде Артериалды гипертония 8 жыл. 4 жыл брын миокардт сол арыншасыны алдыы-перде абырасындаы трансмуральд миокард инфарктмен ауыран. Бала кезнендрежедег семру. антты диабет 4 жыл. Жадайыны нашарлауы стационара дейн 3 кн, жрек ауырсынуы жилеп жоарыдаы шаымдарымен жедел жрдем арылы кардиология блмне жеткзлген. ЭКГ-да(3.03.2006 ж.-28.03.2006 ж.) синусты ырак, жрек электр ос горизонтальд, сол арыншаны (с/) гипертрофиясы, с/ алдыыперде абырасыны тырты алаы, миокардты с/ алдыы, алдыы-перде, жрек шы жне жатау абыраларындаы айталанан р ошаты инфаркт динамикасы. Жалпы ан анализнде айшы симптомы, биологиялы ан анализнде СРБ ,АЛТ 0,68 мкмоль/л, АСТ 0,45 мкмоль/л ,Холестерин 7,8 ммоль/л, тыыздыы тмен липопротеиндер 2,7 ммоль/л, тыыздыы жоары липопротеиндер 0,9 ммоль/л, триглицеридтер 2,8 ммоль/л, антты андаы рамы 9,0 ммоль/л,билирубин 9,8 ммоль/л, мочевина 6,8 ммоль/л,плазмадаы калий 3,9 ммоль/л жне натрий 140 ммоль/л, гемостаз жйесн зерттеу крсеткштер УИА 12,75 сек ЕФМК 7,75 сек АТ 70,0,БПТУ 27,8 сек фибринолиз 9,1 мин, ПУ 13,68 сек. Таайындалан ем фраксипарин 0,82 рет кнне (5 кн)кардиомагнил 150 мг 1 таб 1 рет кнне (10 кн), 11-ш кннен бастап плавикс 75 мг кнне 1 рет (14 кн) оликард 40 мг кнне диротон 10 мг кнне диабетон М 35 мг кнне вазилип 20 мг 1 рет кнне предуктал 35 мг 2 рет кнне сонымен атар метаболиктер абылдаан Шыатын кн (25-ш кн ауыраннан) плавикс тотатылып,келес 2 аптаа флогэнзим 2 драже 3 рет кннекардиомагнил 75 мг/к таайындалды. Науаса р ай сайын дстрл еммен брге брнш 2 апта бойына плавикс 75 мг кнне, келес 2 аптада флогэнзим 2 драже 3 рет кннекардиомагнил 75 мг кнне таайындалып отырды. ЭКГ динамикасында о згерстер байалып(миокардты сол арыншасыдаы алдыы-жатау абыраларындаы жеделдеу кезенен тыртытану кезене дейнг згерстер), келес 12 аптада коронарлы бзылыстар болан жо. 3 20657 1 ай (4 апта) емнен кейн (14.04.2006 ж) гемостаз жйесн зерттеу крсеткштер УИА 15,9 сек ЕФМК 6,0 сек АТ 80,2, БПТУ 30,5 сек фибринолиз 8,8 мин, ПУ 14 сек. 12 аптадан кейн гемостаз жйесн зерттеу крсеткштер УИА 15,72 сек ЕФМК 4,0 сек АТ 95,5, БПТУ 34,2 сек фибринолиз 5,3 мин, ПУ 15,0 сек. Осы науаса жоарыдаы ем кестес абылданып, рбр ай сайыны клиникалы нтижесн талдаанда о динамика байалан(айталап госпитальдау,ерте постинфаркты стенокардия, ыра бзылуы, аневризма дамуы болан жо), жрек ауырсынуы жне ентк мазаламаан. орытындылай келе,аспиринтзмдлкт айталанан р ошаты миокард инфаркты жне метаболикалы синдромды артериальд гипертония науастарын емдеуде плавикс, флогэнзим жне аспирин осылан - комплекст терапияны олдану гемостаз жйесн крсеткштерн, липидтерд алмасуын жне клиникалы талдау ортындыларды жасаруына сер ететндг длелденд. НЕРТАБЫСТЫ ФОРМУЛАСЫ Антиагрегантты преапрараттарды енгзу мен жрек ишемиялы ауруыны негзг терапиясынан тратын айталанан миокард инфаркты науастарыны терапия тсл былайша ерекшеленед, антиагреганнтты препарат ретнде ай сайын 75 мг плавикст тулгне 1 рет 2 апта бойына, келес 2 аптада 2 дражеден тулгне 3 рет флогэнзимд жне 75 мг/тулгне кардиомагнилд комплекст 12 апта затыымен олданады.

МПК / Метки

МПК: A61K 31/00, A61P 9/00

Метки: науқастарының, миокард, терапия, тәсілін, қайталанған, жетілдіру, аспиринге, төзімділіктегі, антиагреганттық, инфаркты

Код ссылки

<a href="http://kzpatents.com/4-ip20657-ajjtalanan-miokard-infarkty-nauastaryny-aspiringe-tzimdiliktegi-antiagregantty-terapiya-tsilin-zhetildiru.html" rel="bookmark" title="База патентов Казахстана">Қайталанған миокард инфаркты науқастарының аспиринге төзімділіктегі антиагреганттық терапия тәсілін жетілдіру</a>

Похожие патенты