Устройство для наблюдения небесных тел

Номер инновационного патента: 27357

Опубликовано: 16.09.2013

Автор: Қазкен Сәрсенбек

Скачать PDF файл.

Формула / Реферат

Бул аспан денелерт керуге арналган шз уй тулгалы обсерваторияньщ непзп ею улкен колдану саласы бар. Ыршшщен, бул обсерваторияны гылым-бт1м саласында, мектептер мен жогары оку орындарында астрономия гылымын дамыту уцлн крлдануга болады.
Еюншщен, бул обсерваторияны саяхат орындарына орналастыру аркылы, турзим саласына да пайдалануга болады. Нактырак айытсак, конак уй релнде колдану аркылы, тунде жулдыз элемЫ телескоп аркылы тамашалауга да мумюндш беред1 Сонымен катар, обсерваторияньщ сырткы nimiHi ки1з уй тулгалы болып келгенд1ктен, улттык накышты бойына сНрген.
7

Текст

Смотреть все

(51) 02 23/00 (2006.01) АЗАСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ДЛЕТ МИНИСТРЛГ ЗИЯТКЕРЛК МЕНШК ЫЫ КОМИТЕТ НЕРТАБЫСА ИННОВАЦИЯЛЫ ПАТЕНТ СИПАТТАМАСЫ орындарында астрономия ылымын дамыту шн олдануа болады. Екншден,бл обсерваторияны саяхат орындарына орналастыру арылы, турзим саласына да пайдалануа болады. Натыра айтса, она й ретнде олдану арылы, тнде жлдыз лемн телескоп арылы тамашалауа да ммкндк беред. Сонымен атар, обсерваторияны сырты пшн киз й тлалы болып келгендктен, лтты наышты бойына срген.(54) АСПАН ДЕНЕЛЕРН КРУГЕ АРНАЛАН ОНДЫРЫ(57) Бл аспан денелерн круге арналан киз й тлалы обсерваторияны негзг ек лкен олдану саласы бар. Брншден, бл обсерваторияны ылымблм саласында, мектептер мен жоары оу Астрономия саласы Туризм саласы. Натыра айтса, жлдыз круге арналан она й жне обсерватория. тнм берлп отыран жобаны техникалы дрежесн анытау шн,баса дстрл обсерваторияларды арастырып кетейк. Дстрл обсерватория й. Оны негзг ызмет- телескопты жабырдан, ардан, желден, кн нрынан сатау. Негзг формасы жарты шар трздес. Бра осы обсерваторияларды бр кемшлг, обсерватория шндег ауа температурасы мен обсерватория сыртындаы ауа температурасыны самастыына байланысты,телескоп арылы крнетн крнст сапасы тмендейд. Бл ылыми тлдедеп аталады (Авторы Мас, АМ, 1995 жыл,Веа,журналы, 89, 4,40 бет). Жоарыда айтылан кер серд азайту шн,детте, обсерватория йн салу стандарты бойынша,обсерватория йн диаметр оны шнде орнатылан телескопты диаметрнен 10 есе лкен болуы керек. Егер солай болан жадайда,обсерваторияны салуа кететн шыын артады. Сонымен атар, осындай лкен обсерваторияны озалуы шн кететн электр энергиясыны да млшер кп болады. Жай обсерваторияларда телескоп пен обсерватория й бр-брнен дербес озалады. Сондытан мндай система крделрек. Обсерватория йн шндег телескоп орналасан орына арнаулы, еденн слкнс таралмайтын бетон йылады, оан телескопты треуш бектлед. Бра, бл кшкене болсада орын иелейд. тнм берлп отыран жобада бл мселелер шешлп ана оймай, зндк басада ерекшелктер бар. Мселен, бл жобада телескоп пен обсерватория й брттас брденел болып жобаланан. Обсерватория йн жауын-шашыннан орау рол де саталан. Сонымен атар, телескопты олдану кезнде,жарты денес сырта шыып тратындытан,серн тмендетед. з кезегнде, бл орын немдеуге де пайдасын тигзед. Бл обсерваторияны сырты тласы киз й пшндес болып келгендктен, обсерваторияа лтты наыш берп трады. Сонымен брге, киз йд шаыра блгн орнына млдр шыны орнатыландытан, штег адам сырттаы, барлы аспандаы жлдыздарды крнсн басын ктерп а кзбен оай кре алады. Ал жай обсерваторияларда,тек тбен ашылан блгн баытындаы жлдыздарды кзбен баылуа ммкндк бар. Бл обсерваторияда телескоп пен обсерватория брденел болып келгендктен, обсерваторияны белгл бр баыта жылжыту шн телескоп пен обсерваторияа тек бр ана система жетклкт. Сонымен атар, дстрл телескоптар, кш диаметрмен горизонтальд айналады. Ал бл жобада, горизонтальд айналу диаметр лкен боландытан, оны айналдыруа пайдаланылатын 2 механизмдерге деген техникалы талап дстрл телескоптара араанда тменрек болады. Сондытан, оай ске асады. Обсерватория келес элементтерден ралан.(1) тндк трздес, млдр, шыны тбе, (2) туырды белг, (3) телескоп шыаруа арналан терезе, (4) телескоп, (4.1) телескоптын басын жоары, тмен жылжытуа арналан механизм, (5) Телескопты обсерваторияны уы блгне бектлген жер, (6) обсерваторияны стг блгн айналуына ммкндк беретн рельс, (7) абыра. Сонымен атар жлдыз крушге барынша олайлылы жасау шн обсерватория шне осымша (8) тесек, (8.1) стел, (8.2) орынды орналастырылды. Негзг сипаттамасы Алдымен абыра (7) трызылады. Сол абыраа рельс (6) орнатылады. Рельст стне туырды блк (2) орнатылады. Осы туырды блктен телескопа арналан терезе (3) ашылады. Телескоп (4) терезен жанындаы уы (5) арылы бектлед. Телескопты ек жанында телескопты басын жоары, тмен жылжытуа арналан механизм (4.1) бар. Туырды блкт стнде тндк трздес,млдр, шыны тбе (1) ойылады. Обсерваторияны шне отыруа арналан орынды (8.2) ойылады. Оны ортасына (8.1) стел орналастырылады. Осыларды стг жаына жатып жлдыз круге, демалуа арналан тсек бектлед. олданылуы Астрономия саласындаы ылыми зерттеулерге,мектептер мен жоары оу орындарына ылымды жалпыластыруа олданылады. Сонымен атар,турзим саласында да зндк орны бар. Сурет 1 - обсерваториядаы телескопты жиналып трандаы сызбасы Сурет 2 - обсерваториядаы телескопты олданыс кезндег сызбасы Сурет 3 - обсерваторияны 45 тебеснен араандаы сызбасы Сурет 4 обсерваторияны жанынан араандаы сызбасы Сурет 5 - обсерваторияны терезес жабылып,телескоп жиналып трандаы сызбасы Сурет 6 - обсерваторияда, адамны телескоп арылы жлдыз кру бейнес НЕРТАБЫСТЫ ФОРМУЛАСЫ Айналдыра оршалан шебер пшнд абырадан тратын, ол абыраны стнде обсерваторияны туырды блг мен телескопты горизонталь баытпен 360 озалуына ммкндк беретн рельс жолы бар, сол рельст стне туырды блк орнатылан, осы туырды блкте телескопа арналан терезеден тратын Аспан денелерн круге арналан ондыры былайша ерекшеленед, терезен ек жа жанындаы уыа телескоп бектлген, телескопты ек жанында басын вертикаль баытта озалтуа арналан механизм бар, туырды блкт тбеснде тндк трздес, млдр, шыны тбе ойылан, сырты тласы киз й пшндес болып келген.

МПК / Метки

МПК: G02B 23/00

Метки: наблюдения, небесных, тел, устройство

Код ссылки

<a href="http://kzpatents.com/5-ip27357-ustrojjstvo-dlya-nablyudeniya-nebesnyh-tel.html" rel="bookmark" title="База патентов Казахстана">Устройство для наблюдения небесных тел</a>

Похожие патенты